I4.0 Awards 2023

BIỂU DƯƠNG TOP

CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM

INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2023 I4.0 AWARDS

Chức năng nhiệm vụ

  • Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế của Chương trình phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và pháp luật Việt Nam;
  • Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá của I 4.0 Awards và cung cấp bộ tiêu chí đánh giá cho doanh nghiệp tự đánh giá và cho Hội đồng chuyên môn sử dụng;
  • Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình bao gồm các lễ phát động Chương trình, giải đáp thắc mắc về Chương trình, hướng dẫn các doanh nghiệp tự đánh giá theo bộ tiêu chí của Chương trình, tiếp nhận và đánh giá hồ sơ, công bố kết quả, phối hợp cùng với Liên hiệp Hội Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học và biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam;
  • Đóng vai trò cầu nối giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình; Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp được ghi nhận, biểu dương trong công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và công nghệ thông minh;
  • Định kỳ tổ chức các chương trình tư vấn, hội thảo, tọa đàm, đào tạo, tập huấn về Công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh.

Đối tượng tham gia và quyền lợi khi đạt Giải thưởng