GIẢI THƯỞNG NĂM 2022

BIỂU DƯƠNG TOP CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM 2022

Những con số ấn tượng

Thành tựu của Giải thưởng năm 2022

0
Hạng mục giải thưởng

0 +
Tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức trên các tỉnh thành

0
Hồ sơ tham dự

0
Sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và tổ chức xuất sắc

Những hình ảnh

Khoảnh khắc đáng nhớ của Giải thưởng năm 2022